Skontaktuj się z nami

 

692 497 635

664 383 822

iso@incert.pl 

Kosmetyczna

Kosmetyczna

Certyfikacja ISO w Branży Kosmetycznej

Po przystąpieniu Polski do Unii odpowiedzialność za jakość wyrobów kosmetycznych została przeniesiona z Ministerstwa zdrowia na ich producentów i dystrybutorów. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE dotyczące produktów kosmetycznych. Rozporządzenie ma zapewnić wysoki poziom bezpiczeństwa i ochrony zdrowia ludzkiego.

Od 11 lipca 2013 r. po okresie przejściowym wymagania wspomnianego Rozporządzenia muszą być bezwzględnie stosowane przez wszystkich producentów kosmetyków jak również przez przedsiębiorstwa biorące udział  całym łańcuchu dostaw (transport, opakowania itd), a w przypadku niezgodności produktów z przepisami nałożone mogą zostać sankcje.

 

Rozporządzenie nr 1223/2009/WE wprowadziło do branży kosmetycznej elementy unijnego Nowego Podejścia zakładającego, iż produkt spełniający wymagania odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych automatycznie spełnia przepisy prawa.

Udogodnieniem dla branży kosmetycznej jest norma opublikowana w 2009 r. PN-EN ISO 22716:2009 kierowana do firm, które chcą doskonalić się w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania oraz transportu produktów kosmetycznych. Wdrożenie oraz utrzymanie danego systemu daje gwarancję bezpiecznego produktu, przyczynia się do rozwoju koncepcji zapewnienia jakości w danym przedsiębiorstwie oraz stanowi bazę do wprowadzenia dobrych praktyk produkcji. Posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu wg normy ISO 22716 daje gwarancję spełnienie wymagań wspomnianego Rozporządzenia.

 

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO w branży kosmetycznej:

 • spełnienie wymagań prawnych,
 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • zwiększenie zaufania klientów względem organizacji,
 • wzrost wiarygodności organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja i polepszenie wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywnści,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • wczesne wykrywanie błędów oraz wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu i usługi.

 

Systemy pokrewne:

 • System Zarządzania w branży kosmetycznej wg normy ISO 22716
 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N 18001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • System Zarządzania w labolatoriach wg ISO 17025
 • Inne Systemy

Partnerzy

frse_logo
spg.zoz.rybno
zut
it.swerwis
Neron
plus
elektroporejkt
domlekarski
unityline
logo_dga
lima.therm
oic
netcom
IGNATIANUM
home.pl
yit-logo-w
ka-na
szogun
szpital-drezdenko
cdt medicus
mmCreation.pl