Skontaktuj się z nami

 

692 497 635

664 383 822

iso@incert.pl 

Medyczna

Medyczna

Certyfikacja ISO w Branży Medycznej

ISO w branży medycznej ma szczególne znaczenie, gdyż pozwala Placówkom Medycznym na łatwiejsze pozyskiwanie pieniędzy z NFZ i innych środków budżetowych. 

 

Zgodnie z najnowszym Zarządzeniem Prezesa NFZ Placówki Medyczne podczas kontraktacji w roku 2014 uzyskają dodatkowe punkty podczas kontraktacji za:

 • certyfikat ISO 9001
 • certyfikat ISO 14001
 • certyfikat OHSAS 18001
 • certyfikat ISO 27001
 • certyfikat ISO 22000

 

Posiadanie wszystkich certyfikatów to dodatkowe 5 punktów podczas kontraktacji. Szczegóły oraz ilość punktów za poszczególne certyfikaty określana jest w zarządzeniach.

Warunkiem uznawalności certyfikatu przez NFZ jest posiadanie akredytacji przez jednostkę wydającą certyfikat.

 

Ponadto:

 • Certyfikat ISO powinien dotyczyć zakresu, na jaki złożono ofertę.
 • Certyfikat ISO musi dotyczyć lokalizacji (miejsca udzielania świadczeń) wskazanej w ofercie.
 • Certyfikat ISO powinien być ważny w dniu złożenia oferty i w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.
 • Certyfikat ISO powinien być wydany przez podmiot posiadający akredytację dla sektora usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna" zgodnie z kodem 38 EA), wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez równorzędny podmiot zagraniczny.
 • Fakt posiadania akredytacji jednostki akredytującej innego państwa członkowskiego powinien być potwierdzony poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią odpowiedniego dokumentu wystawionego przez jednostkę akredytującą.

 

Jednakże nie tylko Placówki świadczące usługi w ramach NFZ interesują się certyfikacją. służba zdrowia świadczy usługi, a renoma w branży usługowej ma bardzo duże znaczenie. Opinię na temat świadczonych usług można uzyskać od osób, które z danych usług korzystają, bądź oprzeć się na funkcjonującej na rynku renomie danej firmy. Argumentem przy wyborze konkretnej firmy wśród wielu jest posiadanie przez nią certyfikatu ISO, potwierdzającego wdrożenie norm jakościowych. Dzisiaj certyfikat ISO 9001 to znak coraz częściej rozpoznawalny na rynku i w społeczeństwie, a więc wśród potencjalnych klientów każdej organizacji czy instytucji.

 

Korzyści z wdrożenia i certyfikcji systemów zarządzania w służbie zdrowia:

 • uzyskanie dodatkowych punktów podczas kontraktacji NFZ, oznaczające wymierne korzyści dla Placówek Medycznych,
 • podnoszenie jakości usług, zagwarantowanie pacjentom, że poziom oferowanej opieki zdrowotnej nie może być niższy niż zadeklarowany przez dyrekcję/właściciela w opracowanej polityce jakości,
 • usprawnienie i optymalizacja procesów zarządzania, zwiększenie efektywności działania, co z kolei ma doprowadzić do zminimalizowania kosztów i poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • wzrost wiarygodności i zaufania do placówki służby zdrowia jednostek go finansujących, co ma wpływ na wielkość pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność,
 • ułatwienie zawierania kontraktów,
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa branży medycznej na rynku usług medycznych,
 • poprawa komunikacji, zewnętrznej i wewnętrznej, zwiększenie motywacji i świadomości pracowników,
 • poprawa współpracy pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w procesie leczenia pacjenta,
 • zwiększenie wiarygodności szpitala na rynku usług medycznych,
 • kreowanie wizerunku placówki służby zdrowia jako zdolnej do zapewnienia właściwej opieki pacjentom,
 • uporządkowanie dokumentacji, procedur postępowania oraz przypisania poszczególnym stanowiskom jednoznacznych zakresów odpowiedzialności,
 • poprawa rentowności, lepsze wykorzystanie zasobów, właściwa gospodarka lekiem,
 • zgodność z wymaganiami prawnymi wewnętrznym regulaminem placówki służby zdrowia,
 • umożliwienie placówce długofalowego rozwoju poprzez wymóg ciągłego doskonalenia swoich działań, które są monitorowane przez audity wewnętrzne i zewnętrzne,
 • wykorzystanie rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu do celów marketingowych.

 

Certyfikat ISO uzyskany z INCERT spełnia najnowsze kryteria NFZ z września 2014!

 

Systemy w branży medycznej:

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Jakością dla branży medycznej wg normy EN 15224
 • System Zarządzania Jakością w przemyśle medycznym wg normy ISO 13485
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • System Zarządzania Środowiskowego eg normy ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001
 • System Zarządzania Energią wg ISO 50001
 • System Zarządzania w labolatoriach wg ISO 17025
 • Inne Systemy

Partnerzy

ka-na
home.pl
IGNATIANUM
plus
yit-logo-w
lima.therm
granit
cms
zut
szogun
unityline
netcom
cdt medicus
medicam
frse_logo
domlekarski
Neron
elektroporejkt
it.swerwis
szpital-drezdenko
mmCreation.pl